Kierujesz grupą pracowników? Sprawdź wymagane uprawnienia bhp


uśmiechnięci pracownicy Szkolenie bhp jest istotnym elementem przygotowującym pracownika do podjęcia pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość zasad bezpiecznego wykonywania pracy i uczestnictwo w kursach bhp.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca musi prowadzić szkolenie pracowników przed rozpoczęciem pracy oraz organizować okresowe szkolenia w zakresie bhp. Warunkiem dopuszczenia pracownika do podjęcia pracy jest odbycie szkolenia bhp. Służy to zapewnieniu pracownikowi wiedzy na temat przepisów, zasad i umiejętności wykonywania bezpiecznej pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Nie należy ich unikać, ponieważ dostarczają one właściwej wiedzy, pozwalającej na zniwelowanie wystąpienia ryzyka zagrożenia życia i zdrowia.

 

Szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami

Bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie pełnią osoby kierujące zespołem ludzi. Od kadry kierowniczej wymaga się odpowiednich uprawnień bhp. Osoby takie muszą mieć umiejętności służące do odpowiedniej organizacji, podnoszenia jakości i wydajności pracy oraz wiedzę na temat oceny zagrożeń i związanego z nimi ryzyka, jak również ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywaną przez nich pracą. Pomocne w nabieraniu doświadczenia jest uczestnictwo w odpowiednio prowadzonych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby kierujące pracownikami pierwsze szkolenie okresowe w tym zakresie powinni odbyć w ciągu pół roku od dnia zatrudnienia. Niejednokrotnie jednak wykonywane jest ono dużo szybciej. Aby kierownik mógł udzielać instruktażu swoim podwładnym, sam musi przejść szkolenie z metodyki. Kolejne szkolenia okresowe organizuje się nie rzadziej niż co 5 lat. Warto zaznaczyć, że są to okresy maksymalnie dopuszczone przez prawo. W celu podniesienia poziomu BHP w firmie takie szkolenia prowadzone są zazwyczaj częściej.