Na czym polegają szkolenia okresowe bhp?


szkolenie okresoweKodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnianie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także systematycznego przeprowadzania szkoleń bhp. Ma to na celu minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia będących konsekwencją wystąpienia wypadku na stanowisku pracy.

 

Obowiązki pracodawcy

Przed przystąpieniem do pracy na wybranym stanowisku, pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań okresowych. Odbycie szkolenia bhp jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Fakt zapoznania się z przepisami oraz zasadami bhp, pracownik powinien potwierdzić na piśmie, które następnie trafia do akt pracownika. Obowiązek przeprowadzenia badań spoczywa na pracodawcy, który jest ponadto zobowiązany do zapewnienia pracownikowi godnych warunków pracy, a kiedy wymaga tego stanowisko pracy również odzieży ochronnej.

 

Szkolenie okresowe BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoleniom okresowym podlegają:

  • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy administracyjno-biurowi, którzy są narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pracownicy posiadający odpowiedzialność w zakresie bhp.

W zależności od wykonywanej pracy, szkolenie okresowe należy przeprowadzić w terminie 6 do 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika, a także w czasie obowiązywania stanu zagrożenia, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od ich odwołania. Szkolenie okresowe może mieć formę instruktażu, kursu, seminarium lub wykładu. Jego celem jest poznanie przepisów w zakresie BHP, zaznajomienie z czynnikami mogącymi wywoływać zagrożenie na stanowisku pracy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do ratowania życia poszkodowanego.