Uprawnienia SEP – czym różni się eksploatacja od dozoru?


kurs na elektryka

Bardzo często w procesie rekrutacji wymagane są uprawnienia SEP. Określane także jako uprawnienia sepowskie, stanowią one potwierdzenie odbycia kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i zdanie odpowiedniego egzaminu. Ale uprawnienia te zdobywać można w trzech różnych grupach oraz dla dwóch rodzajów wykonywanych prac. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się różnicami między uprawnieniami eksploatacyjnymi a uprawnieniami dozorowymi.

 

Czym różni się praca osoby z uprawnieniami eksploatacyjnymi, a dozorowymi?

Wiedza wymagana od osób posiadających uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe jest w zasadzie bardzo podobna. Różnica wynika z nieco odmiennego zakresu obowiązków osób z uprawnieniami eksploatacyjnymi i osób z uprawnieniami dozorowymi.

Osoby pracujące na stanowisku eksploatacji zajmują się wykonaniem prac związanych z montażem urządzeń, instalacji i sieci, oraz ich codzienną obsługą. W zakres ich obowiązków wchodzi też wykonywanie kontroli i pomiarów oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci, poprzez ich konserwację lub remonty.

Osoby na stanowiskach dozoru sprawują kontrolę i nadzór oraz kierują pracą innych osób, tych wykonujących prace eksploatacyjne. Pracownicy dozoru zajmują się również nadzorem nad eksploatacją oraz wykonywaniem oględzin urządzeń, instalacji i sieci. Właśnie dlatego osoby pełniące funkcje dozoru muszą posiadać tę samą wiedzę i kwalifikacje wynikające z pracy na stanowisku eksploatacyjnym, poszerzone o znajomość uregulowań prawnych. Osoby te sporządzają z czynności nadzorczych dokumentacje, ekspertyzy, orzeczenia i protokoły.

 

Jak zdobyć uprawnienia sepowskie?

Aby zdobyć uprawnienia SEP, konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu przed komisją SEP. Nasza firma organizuje takie kursy dla wszystkich trzech grup energetycznych, to jest dla specjalistów obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, zarówno w zakresie eksploatacji, jak i dozoru. Kwalifikacje zdobyte na naszych kursach wystarczają, by wykonywać czynności związane z konserwacją, montażem, obsługą, a w wypadku kursów na uprawnienia dozorowe, także z nadzorem nad eksploatacją odpowiednich urządzeń, instalacji i sieci.

Aby wziąć udział w naszym kursie trzeba być osobą pełnoletnią i mieć wykształcenie minimum podstawowe. Świadectwa kwalifikacyjne uzyskane po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego kurs, wydawane są w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników egzaminu i ważne są przez pięć lat od daty zdania egzaminu.